Cuprins Fizică BAC

Fizica pentru Bacalaureat

Noţiuni generale

Mărimi fizice. Unităţi de măsură

Multipli şi submultipli în sistemul metric

Relaţii de conversie

Mărimi scalare. Mărimi vectoriale

Vectori în sistemul cartezian

Suma şi diferenţa vectorilor

Descompunerea unui vector după două direcţii date

Produse vectoriale

Mecanică

Elementele mişcării

Elementele mişcării sub formă vectorială

Mişcarea rectilinie uniformă a punctului material

Mişcarea rectilinie uniform variată a punctului material

Mişcarea pe verticală în câmp gravitaţional a punctului material

Forţa

Principiul inerţiei

Impulsul

Principiul fundamental al mecanicii clasice

Principiul acţiunilor reciproce

Greutatea. Legea atracţiei universale

Forţe de reacţiune

Lucrul mecanic

Puterea mecanică

Energia

Legi de conservare în mecanică

Randamentul mecanic

Ciocniri

Electricitate

Noţiuni de electrostatică

Tensiune, intensitate, rezistenţă

Legea lui Ohm

Gruparea rezistoarelor

Gruparea generatoarelor

Teoremele lui Kirchhoff

Energia şi puterea curentului electric

Măsurări electrice

Efectele curentului electric

Termodinamică

Structura discretă a substanţei

Sisteme termodinamice. Definiţie şi clasificare

Starea sistemului. Parametri de stare

Modelul gazului ideal

Transformările simple ale gazului ideal

Lucrul mecanic

Căldura. Coeficienţi calorici

Principiile Termodinamicii

Aplicarea Principiului I în transformările simple ale gazului ideal

Ciclul Carnot

Ciclul Otto

Ciclul Diesel

Cuprins Mate pentru BAC

Matematica pentru Bacalaureat

1. Mulţimi şi elemente de logică matematică

Mulţimi. Operaţii cu mulţimi

Intervale de numere reale

Propoziţie, predicat, cuantificatori

Metoda reducerii la absurd

Metoda inducţiei matematice

2. Numere reale

Operaţii cu numere reale

Modulul unui număr real

Partea întreagă şi partea fracţionară ale unui număr raţional

Puteri, radicali, logaritmi. Reguli de calcul

3. Numere complexe

Mulţimea numerelor complexe

Forma trigonometrică a unui număr complex

4. Calcul algebric

Formule de calcul prescurtat

Metode de descompunere în factori a expresiilor algebrice

Descompunerea în factori a expresiilor polinomiale de gradul doi sau trei

Descompunerea unei expresii algebrice raţionale într-o sumă de fracţii simple

5. Funcţii, lecturi grafice

Graficul unei funcţii

Imaginea şi preimaginea unei funcţii

Funcţii egale. Restricţii şi prelungiri de funcţii

Compunerea funcţiilor

6. Funcţii elementare

Funcţia de gradul întâi

Funcţia de gradul al doilea

7. Ecuaţii

Ecuaţii. Noţiuni generale

Ecuaţii polinomiale de gradul 1 sau 2. Ecuaţii bipătrate

Ecuaţii polinomiale de grad superior

Ecuaţii iraţionale

Ecuaţii exponenţiale

Ecuaţii logaritmice

Ecuaţii trigonometrice

8. Inecuaţii

9. Metode de numărare

Mulţimi finite ordonate

Permutări. Aranjamente. Combinări

Binomul lui Newton

Probleme de numărare

10. Matematici financiare
11. Permutări 12. Matrice si determinanti

Rangul unei matrice

13. Sisteme de ecuaţii liniare

Studiul compatibilităţii sistemelor de ecuaţii liniare

14. Structuri algebrice

Lege de compoziţie internă, parte stabilă, clase de resturi modulo n

Monoizi, grupuri, morfisme şi izomorfisme de grupuri

Inele, corpuri, morfisme de inele şi de corpuri

15. Polinoame

Soluţiile ecuaţiilor de gradul al doilea şi al treilea. Relaţiile lui Viète

Şirul lui Rolle

16. Şiruri

Calculul sumelor

17. Limite

Limite de şiruri

Limite de funcţii

18. Derivate

Derivata unei funcţii într-un punct

Reguli de derivare

19. Reprezentarea grafică a funcţiilor

Etapele reprezentării grafice a funcţiilor

Asimptote verticale

Asimptote orizontale sau oblice

Rolul primei derivate în studiul funcţiilor

Rolul derivatei a doua în studiul funcţiilor

20. Integrale

Integrale nedefinite

Integrarea prin metoda schimbării de variabilă

Metoda de integrare prin părţi

Integrala definită

21. Vectori

Vectori. Operaţii cu vectori

Vectori în sistemul cartezian

Teorema lui Menelaus. Teorema lui Ceva

22. Noţiuni de geometrie

Lungimea unui segment. Mijlocul segmentului. Centrul de greutate al triunghiului

Ecuaţia dreptei

Drepte paralele. Drepte perpendiculare. Unghiul dintre două drepte

Distanţa de la un punct la o dreaptă. Aria triunghiului când se cunosc coordonatele vârfurilor

23. Trigonometrie

Rezolvarea triunghiului dreptunghic

Cercul trigonometric. Reducerea la primul cadran

Vizualizarea cercului trigonometric

Formule trigonometrice

24. Aplicaţii ale trigonometriei în geometria plană

Teorema sinusurilor. Teorema cosinusului

Aria triunghiului oarecare

Raza cercului înscris. Raza cercului circumscris

Cuprins Mate pentru EN

1. Mulţimi

Definiţii. Notaţii. Apartenenţa. Incluziunea

Operaţii cu mulţimi

Mulţimi de numere

Intervale de numere reale

2. Mulţimea numerelor naturale

Baze de numeraţie

Scrierea şi citirea numerelor naturale în text

Scrierea cu cifre romane

Compararea numerelor naturale. Aproximarea. Calcule estimative

Teorema împărţirii cu rest

Ultima cifră a puterii unui număr natural

Divizibilitate

Numere prime. Numere compuse

Divizori comuni. Multipli comuni

3. Mulţimea numerelor întregi

Reprezentarea numerelor întregi pe axa numerelor. Opusul unui număr întreg

Operaţii cu numere întregi

Divizorii unui număr întreg

4. Mulţimea numerelor raţionale

Fracţii ordinare

Operaţii cu fracţii ordinare

Fracţii zecimale

Mulţimea numerelor raţionale

Partea întreagă. Partea fracţionară

5. Mulţimea numerelor reale

Modulul unui număr real

Aproximări. Rotunjiri.

Algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate

Reguli de calcul cu puteri

Reguli de calcul cu radicali

Raţionalizarea numitorilor

6. Medii
7. Rapoarte 8. Proporţii 

Proporţii derivate

Mărimi direct sau invers proporţionale

9. Procente 10. Calcul algebric

Operaţii cu expresii algebrice

Formule de calcul prescurtat

Descompunerea în factori

Expresii algebrice raţionale. Domeniul de definiţie

Simplificarea expresiilor algebrice

11. Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii

Ecuaţia de gradul I cu o necunoscută

Ecuaţia de gradul I cu două necunoscute

Sisteme liniare de două ecuaţii cu două necunoscute

Ecuaţia de gradul al II-lea

12. Inecuaţii
13. Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor sau al inecuaţiilor 14. Sistemul cartezian

Distanţa între două puncte

Coordonatele mijlocului unui segment

Ecuaţia dreptei care trece prin două puncte date

Intersecţia a două drepte de ecuaţii cunoscute

15. Organizarea datelor, probabilităţi şi elemente de statistică matematică 16. Funcţii

Dependenţe funcţionale. Reprezentare

Funcţia de gradul I (liniară)

Reprezentarea grafică a funcţiei liniare

Câteva tipuri de probleme referitoare la funcţia liniară

17. Măsurare şi măsuri

Lungimi

Arii

Volume

Unghiuri

Timp

Unităţi monetare

18. Noţiuni fundamentale ale geometriei

Punctul

Dreapta

Planul

Poziţiile reative ale unei drepte faţă de un plan

Poziţiile relative a două plane

19. Paralelism şi perpendicularitate

Paralelism şi perpendicularitate în plan

Paralelism şi perpendicularitate în spaţiu

20. Unghiuri
21. Proiecţii 22. Distanţe

Determinarea distanţelor. Teorema celor trei perpendiculare

23. Simetrie 24. Transformări geometrice

Translaţia

Rotaţia

Reprezentarea la scară

25. Triunghiuri

Triunghiul oarecare. Aria, perimetrul.

Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic

Noţiuni de trigonometrie

26. Patrulatere
27. Cercul 28. Poligoane regulate
29. Corpuri geometrice

Piramida

Prisma

Trunchiul de piramidă

Corpuri de rotaţie